Regulamin Beth Hart


1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie
przeprowadzanej przez Delta Agencja Koncertowo-Wydawnicza Danuta Matysik ("Organizator")
oraz stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy
("Uczestnik").
1.2 W chwili nabycia biletu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie, o którym mowa w pkt. 2.2
Regulaminu, nabywca biletu staje się Uczestnikiem.
2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy
2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie Uczestnikowi ważnego biletu
wstępu na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie w wykupionym
miejscu Uczestnika oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego
przebiegu.
2.2 Bilety sprzedawane mogą być jedynie w cenie uwidocznionej na bilecie. Bilety sprzedawane są
wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej
Organizatora: www.delta.art.pl. Jedynie bilet nabyty w autoryzowanym punkcie sprzedaży
upoważnia do uczestnictwa w imprezie.
2.3 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za
które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi przysługują
uprawnienia przewidziane właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2.4 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z uwagi na siłę wyższą lub
inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej,
niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, chorobę, niedyspozycję
lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywną przyczynę
uniemożliwiającą występ wykonawcy (przeprowadzenie imprezy) oraz przypadki, gdy zmiana
spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństw, zdrowia lub życia ludzi lub mienia
lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu imprezy dla jej
uczestników. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany
miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy lub wykonawców
poprzedzających występ wykonawcy głównego (support), Uczestnik będzie miał prawo do zwrotu
biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem ceny, na jaką bilet opiewa.
2.5 W przypadku, gdy Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu za zwrotem jego ceny,
Uczestnik powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot ceny w miejscu, w którym bilet został
zakupiony, niezwłocznie po powzięciu informacji o odwołaniu imprezy, a w przypadku zmiany
daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 2.4 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym
wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o jej zwrot zostanie złożony nie później niż
w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.
3. Bezpieczeństwo imprezy
3.1 Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo:
(a) Odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa.
(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił
teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki i środki, aby zarządzenie to zostało wykonane.
Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje
się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź w jakikolwiek inny sposób
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy.
(c) Odmówić wstępu na teren imprezy Uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie
broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące
stanowić zagrożenie dla innych osób bądź niezakłóconego przebiegu imprezy.
(d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić wyznaczone
biletem miejsce siedzące/stojące na inne. Uczestnikowi zostanie wówczas zwrócona różnica w
cenie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za
zwrotem ceny, na jaką opiewa bilet.
3.2 Zabrania się wnoszenia na teren imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas
imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wskaźników
laserowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów
alkoholowych nabytych na terenie imprezy.
3.3 Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na teren imprezy lub posiadanie podczas imprezy, a
Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z
terenu imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio
ujawnienia posiadania podczas imprezy:
(a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu
fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i
cyfrowych o 1 matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych,
niezależnie od ich matrycy;
(b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które
mogą służyć zagłuszaniu przebiegu imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub
utrudnić sprawne przeprowadzenie imprezy zgodnie ze scenariuszem;
(c) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych
przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego
Uczestnika wnoszącego, np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub
odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym
zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
(d) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z imprezą lub
przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych
przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w imprezie innym
Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym
Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć,
tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
(e) siedziska składanego lub turystycznego;
(f) zwierząt.
3.4 Organizator nie zapewnia możliwości złożenia wymienionych przedmiotów w depozycie.
3.5 Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
3.6 Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego stosowania się do zgodnych z przepisami prawa i
niniejszego Regulaminu poleceń właściwych służb porządkowych lub pracowników agencji
ochrony, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, pod rygorem
natychmiastowego usunięcia Uczestnika z terenu imprezy.
3.7 Wszyscy uczestnicy na terenie imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą
prośbę Organizatora papierowej części biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas
wejścia na teren imprezy.
3.8 Z uwagi na liczbę uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i
bezpieczeństwa stosowane podczas imprezy Uczestnik zobowiązany jest do przybycia na imprezę
minimum na 45 minut przed planowanym przez Uczestnika wejściem na teren imprezy.
4. Ostrzeżenie o zagrożeniach
4.1 Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być
narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą
spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i
efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne
niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Organizator
informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom rozprzestrzeniania się fal
dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W
razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach
powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o
przebywaniu na terenie imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal
akustycznych w trakcie imprezy Organizator zaleca Uczestnikom imprezy rozważenie użycia
specjalistycznych ochronników słuchu.
5. Postanowienia dodatkowe
5.1 Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy w wyznaczonej
do tego strefie.
5.2 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert,
która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad
bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty
wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy
w jego trakcie.
5.3 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub
loteriach) czy też do jakichkolwiek innych celów handlowych.
5.4 Organizator zastrzega, że będzie przeciwdziałał jakimkolwiek próbom działania niezgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nieuprawnionej sprzedaży biletów. Organizator
informuje o brzmieniu art. 133 § 1 Kodeksu Wykroczeń: kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem
bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z
zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
5.5 Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren
imprezy.
5.6 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.delta.art.pl, w punktach sprzedaży
biletów, bezpośrednio przed imprezą i w jej trakcie oraz przed wejściem na teren imprezy.
5.7 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu
– terenu imprezy.
Chorzów, 14.03.201
Top