regulamin koncertu Joe Bonamassa

Regulamin uczestnictwa w imprezie „JOE BONAMASSA”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera warunki uczestnictwa w imprezie o nazwie „JOE
BONAMASSA” organizowanej przez Delta Agencja Koncertowo-Wydawnicza Danuta Matysik z
siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Klonowej 8 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP: 6271107291 ("Organizator") oraz stanowi integralną część umowy
zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy ("Uczestnik").
1.2 Koncert odbędzie się dnia 24 marca 2018 roku w Domu Muzyki i Tańca mieszczącego się w Zabrzu
przy ul. Generała Charlesa de Gaulle’a 17 (41-800).
1.3 W chwili nabycia biletu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie, o którym mowa w pkt. 2.2
Regulaminu, nabywca biletu staje się Uczestnikiem.
2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy
2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie Uczestnikowi ważnego biletu wstępu na teren
imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie w wykupionym miejscu Uczestnika oraz
zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.
2.2 Bilety sprzedawane mogą być jedynie w cenie uwidocznionej na bilecie. Bilety sprzedawane są
wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej
Organizatora: www.delta.art.pl. Jedynie bilet nabyty w autoryzowanym punkcie sprzedaży upoważnia do
uczestnictwa w imprezie.
2.3 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które
Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi przysługują uprawnienia
przewidziane właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2.4 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z uwagi na siłę wyższą lub inne
ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej,
niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, chorobę, niedyspozycję lub inną
pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywną przyczynę uniemożliwiającą występ
wykonawcy (przeprowadzenie imprezy) oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością
zapewnienia bezpieczeństw, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia
niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu imprezy dla jej uczestników. W takich okolicznościach, w
przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany
wykonawcy lub wykonawców poprzedzających występ wykonawcy głównego (support), Uczestnik będzie
miał prawo do zwrotu biletu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie imprezy za zwrotem ceny, na jaką bilet
opiewa.
2.5 W przypadku, gdy Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu za zwrotem jego ceny, Uczestnik
powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot ceny w miejscu, w którym bilet został zakupiony, niezwłocznie po
powzięciu informacji o odwołaniu imprezy, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt.
2.4 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli
wniosek o jej zwrot zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.
2.6 Uczestnicy przebywający na imprezie zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób
trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczanie Uczestnikom widoczności sceny, osób
występujących na nich oraz innych elementów imprezy przez innych Uczestników lub wskutek
wykonywanych przez nich czynności.
2.7 Osoby, które nie są w stanie okazać swojego biletu w trakcie pobytu w pomieszczeniach, gdzie odbywa
się impreza, na żądanie przedstawiciela Organizatora mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego
opuszczenia miejsca imprezy.
3. Bezpieczeństwo imprezy
3.1 Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo:
(a) Odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił teren
imprezy i zastosować odpowiednie kroki i środki, aby zarządzenie to zostało wykonane. Dotyczy to w
szczególności sytuacji, w których Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub
niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź w jakikolwiek inny sposób powoduje zagrożenie
bezpieczeństwa imprezy.
(c) Odmówić wstępu na teren imprezy Uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni,
noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić
zagrożenie dla innych osób bądź niezakłóconego przebiegu imprezy.
(d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić wyznaczone biletem
miejsce siedzące/stojące na inne. Uczestnikowi zostanie wówczas zwrócona różnica w cenie, na jaką
opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie za zwrotem ceny, na jaką
opiewa bilet.
3.2 Zabrania się wnoszenia na teren imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas imprezy, broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wskaźników laserowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na terenie imprezy.
3.3 Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na teren imprezy lub posiadanie podczas imprezy, a
Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z terenu
imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia posiadania
podczas imprezy:
(a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z
wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o 1 matrycy do 7 MPix
oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
(b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą
służyć zagłuszaniu przebiegu imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne
przeprowadzenie imprezy zgodnie ze scenariuszem;
(c) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów
mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np.
parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub
ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika
spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
(d) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z imprezą lub
przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m² (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów,
które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla
nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego
rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie
Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
(e) siedziska składanego lub turystycznego;
(f) zwierząt.
3.4 Organizator nie zapewnia możliwości złożenia wymienionych przedmiotów w depozycie.
3.5 Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
3.6 Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego stosowania się do zgodnych z przepisami prawa i
niniejszego Regulaminu poleceń właściwych służb porządkowych, pracowników agencji ochrony lub innych
osób wyznaczonych przez Organizatora, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, pod
rygorem natychmiastowego usunięcia Uczestnika z terenu imprezy. Osoby wyznaczone przez Organizatora
zobowiązane są do interweniowania w sytuacji, gdy Uczestnicy stwarzają zagrożenie dla siebie samych lub
innych Uczestników imprezy.
3.7 Wszyscy uczestnicy na terenie imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każde żądanie
Organizatora lub wyznaczonej przez niego osoby papierowej części biletu, która pozostaje w posiadaniu
Uczestnika podczas przebywania na teren imprezy.
3.8 Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z terenu imprezy bez
prawa do powrotu na teren imprezy lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów
poniesionych w związku z udziałem w imprezie, w tym ceny uiszczonej za Bilety.
3.9 Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody
wyrządzonej przez niego, jakie poniesie Organizator w przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku
do Organizatora z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika.
3.10 Z uwagi na liczbę uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i
bezpieczeństwa stosowane podczas imprezy Uczestnik zobowiązany jest do przybycia na imprezę
minimum na 45 minut przed planowanym przez Uczestnika wejściem na teren imprezy.
4. Ostrzeżenie o zagrożeniach
4.1 Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być narażeni
na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować
uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które
mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży
oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom
rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego
roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach
powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu
na terenie imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie imprezy
Organizator zaleca Uczestnikom imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.
5. Postanowienia dodatkowe
5.1 Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy w wyznaczonej do tego
strefie.
5.2 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która
może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad
bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na
bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.
5.3 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach)
czy też do jakichkolwiek innych celów handlowych.
5.4 Organizator zastrzega, że będzie przeciwdziałał jakimkolwiek próbom działania niezgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nieuprawnionej sprzedaży biletów. Organizator informuje o
brzmieniu art. 133 § 1 Kodeksu Wykroczeń: kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na
imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
5.5 Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.
5.6 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.delta.art.pl, w punktach sprzedaży biletów,
bezpośrednio przed imprezą i w jej trakcie oraz przed wejściem na teren imprezy.
5.7 Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału w imprezie.
5.8 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy
zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów ogólnych ustawy kodeks postępowania
cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822).
5.10 W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5.10 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązuje również̇ odrębny regulamin obiektu – terenu
imprezy.
5.11 Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem imprezy mogą być kierowane do
Organizatora:
a. na adres e-mail delta.art.pl@gmail.com
b. na adres Organizatora.
Chorzów, 10.07.2017

Top