Regulamin Mecz Charytatywny

REGULAMIN IMPREZY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą „Anielski Mecz Charytatywny Gwiazd”, która odbędzie się 29 marca 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK, al. W. Korfantego 35 40-005 Katowice (zwanej dalej „Imprezą”), tj. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów, prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-061)
przy ul. Andrzeja 12a , NIP: 643 242 47 81 (zwanego dalej „Organizatorem”).

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza i uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) „Bilet" oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę;
b) "Służby Porządkowe" i "Służby Informacyjne" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnionych Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.
c) "Teren Imprezy" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może
zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
d) "Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Osoba małoletnia powyżej 13 roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie za pisemną zgodą właściwych opiekunów prawnych (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i zobowiązana do dostarczenia oświadczenia wyrażającego zgodę na jej udział w Imprezie, podpisanego przez opiekuna prawnego w punkcie kontroli biletów. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 13 roku życia pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:
1. Bilety sprzedawane są wyłącznie na stronie www.ticketportal.pl,
2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.

3. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

4. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowego wstępu na Teren Imprezy.
Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.

5. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów pod adresem: info@ticketportal.pl

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety.

2. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w ust. 1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w rozdziale 4 ust. 7 lit.a -c Regulaminu.
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy
piwa do 3,5% nabytego na terenie Imprezy), środki odurzające lub substancje psychotropowe.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

3. Organizator Imprezy odmawia wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom posiadającym szklane pojemniki, puszki, lub plastikowe pojemniki o pojemności powyżej 0,5l, itp.

4. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
c) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie w wieku do 13 roku życia uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę; powyżej 13 roku życia na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą organizatora Imprezy. Uczestnik Imprezy nie może rejestrować, wykorzystywać, ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK lub Imprezy (jak również wyników i/lub statystyk rozgrywek) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań, wyników lub statystyk z meczów w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach.

5. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy (za wyjątkiem psów
przewodników) oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych.

6. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy,
mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, nie dłużej jednak niż 90 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

7. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w celu sprawdzenia, czy osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale III ust. 2 lit. d , i ust. 3 oraz rozdziale IV ust.4 Regulaminu;
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
d) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu
bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej
ustawy;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

8. Służby Porządkowe i Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

9. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb,
mogą być wyposażeni m.in. w:
- ręczne wykrywacze metalu,
- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

10. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub
Informacyjnych dokonuje przez:
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet.
- ważnego dokumentu tożsamości - w przypadku osób poniżej 13-go roku życia.

11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych lub
Informacyjnych może odmówić wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych,
pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

13. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Widownia na trybunach oraz płycie,
c) Zespoły wejścia głównego,
d) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
e) Strefy Gastronomiczne, w których dostępne będzie piwo do 3,5% (z możliwością spożycia tylko w tych strefach).

14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, oraz Organizator muszą znać
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na
wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

15. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

16. Organizator udostepni Uczestnikom Imprezy szatnie w Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK, znajdujące się w holu na poziomie 0. W dniu wydarzenia szatnia otwarta będzie w godzinach 14:00 - 19:00.

17. Organizator nie przyjmuje na przechowanie w szatni:
a) rzeczy wartościowych (np. laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, biżuteria), przedmiotów mających wartość artystyczną lub naukową, dowodów osobistych i innych dokumentów, pieniędzy krajowych i zagranicznych oraz kart płatniczych,; Uczestnik pozostawiając dokumenty lub wartościowe przedmioty w odzieży i innych rzeczach oddanych na przechowanie czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność;
b) przedmiotów, których przechowywanie w szatni jest utrudnione z uwagi na ich wymiary lub cechy charakterystyczne (np. szkło, wózki: dziecięcy, bagażowy, inwalidzki);
c) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni;
d) przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu;
e. broni i amunicji, przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych, których wnoszenie na teren Imprezy jest zabronione przez Organizatora.

18. Na dowód przyjęcia rzeczy do szatni Uczestnik otrzymuje żeton z numerem.

19. Żeton jest podstawą wydania rzeczy z szatni. W przypadku zagubienia żetonu, należy powiadomić o tym obsługę szatni. Rzeczy zostaną wydane z szatni tylko wówczas, jeżeli osoba, która zagubiła żeton, złoży pisemne oświadczenie określające odzież lub inne rzeczy oddane na przechowanie do szatni (opis rzeczy) i udowodni prawo do nich, legitymując się ważnym dokumentem tożsamości. Na tę okoliczność spisany zostanie protokół. Rzeczy zostaną wydane niezwłocznie po podpisaniu w/w protokołu oraz uregulowaniu opłaty za zgubienie żetonu zgodnie z cennikiem Operatora Obiektu.

20. Klient jest zobowiązany do odbioru swoich rzeczy z szatni w dniu, w którym oddał je na przechowanie, niezwłocznie zakończeniu Imprezy.

21. Odzież i inne rzeczy nieodebrane niezwłocznie po zakończeniu Imprezy można odebrać w siedzibie Organizatora

22. Rzeczy nieodebrane, po upływie 14 dni przechowywania, licząc od dnia następującego po dniu oddania rzeczy do szatni, uznaje się za mienie porzucone.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz konieczne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Organizator utrwala przebieg Imprezy również dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych osób, których wizerunek lub głos został utrwalony:
a) w przypadku opisanym w rozdziale IV ust. 6 Regulaminu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z Ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), omawiane dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu określonym w rozdziale IV ust. 6 Regulaminu,
b) w przypadku opisanym w ust. 2 powyżej – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Imprezy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana z momentem wejścia na
Teren Imprezy. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Omawiane dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu określonym w ust. 2.

4. Organizator jest także administratorem danych osobowych osób składających do Organizatora reklamacje w związku z Imprezą w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres korespondencyjny, adres e-mail) wskazanych w treści reklamacji przez jej autora. Przetwarzanie w/w danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Brak podania tych danych osobowych skutkuje niemożnością rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Organizator w związku z Imprezą.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy dane terytorium oferuje dostateczny poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych – dotyczy to np. Stanów Zjednoczonych Ameryki, które przystąpiły do unijnego programu „Tarcza Prywatności UE-USA”, dane przetwarzane na tym terytorium będą chronione zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4, będą przechowywane przez okres niezbędny do
rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, a po rozpatrzeniu i udzieleniu odpowiedzi na reklamację - do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron.

8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 lit. a będą przechowywane przez okres wskazany w rozdziale IV ust. 6 Regulaminu.

9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 lit. b będą przechowywane przez okres wykorzystywania materiałów zawierających dane osobowe do celów wskazanych w ust. 2.

10. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w RODO także prawo do żądania od administratora usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

11. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej,
marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten zakaz będą usunięte z Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu nie stosującego się do zakazu.

VI. REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: mecz@anioly24.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji oraz numer rezerwacji.

3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej i udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Składający reklamację musi posiadać dowód doręczenia reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.anioly24.pl
b) przy wejściach na Teren Imprezy;
c) w kasach biletowych.
3. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale I ust. 2 Regulaminu na piśmie.
4. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż.zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2020 r.
7. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA            W IMPREZIE „ANIELSKI MECZ CHARYTATYWNY GWIAZD”


DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:
imię i nazwisko:
adres:
nr tel. kontaktowego:
DANE DZIECKA:
imię i nazwisko
adres:

data urodzenia:

Działając jako rodzic/opiekun prawny  ____________________________ niniejszym wyrażam zgodę
                    (imię i nazwisko) 
na jego uczestnictwo w imprezie „ANIELSKI MECZ CHARYTATYWNY GWIAZD”, która odbędzie się
w dniu 29 marca 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK, al. W. Korfantego 35,
40-005 Katowice (zwanej dalej „Imprezą”).

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią regulaminu Imprezy wydanego przez organizatora Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z siedzibą w Katowicach
i akceptuję go, w tym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci jego wizerunku zgodnie z postanowieniami regulaminu.


_____________________________
data i czytelny podpis

Top